Logo
Loading

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ?

V souladu s povinnostmi odvíjejícími se od národních p?edpis? (Zákonný výnos 30. ?ervna 2003 ?. 196, Zákoník v oblasti ochrany osobních údaj? a následné novelizace) a komunitárních p?edpis? (Evropské na?ízení o ochran? osobních údaj? ?. 679/2016, GDPR) spole?nost Giusto Faravelli S.p.A, spole?nost s jediným spole?níkem, se sídlem na adrese Milano, Via Medardo Rosso 8, DI? a registrace k DPH 03224410153 ve své funkci správce informuje o zp?sobech a ú?elech zpracování osobních údaj? shromážd?ných b?hem procházení t?chto webových stránek.
Ú?elem tohoto pou?ení je poskytnout maximální transparentnost ohledn? informací, které stránky shromaž?ují a o zp?sobech jejich použití. 


1. Oblast aplikování a zdroje zpracování

Toto pou?ení se týká výhradn? osobních údaj? shromážd?ných b?hem procházení internetových stránek: 
• https://www.faravelligroup.com
• https://www.faravelli.it
• https://www.faravelli.de 
• https:// www.faravelli.cz 
• https:// www.faravelli.com.cn
• https:// www.faravelli.us
• https:// www.faravelli.es
* https://www.faravelligroup.com

Použití internetových stránek je obvykle možné bez poskytnutí osobních údaj?, které pokud jsou vyžadovány, budou zpracovány pouze na základ? výslovného souhlasu subjektu údaj?.


V každém p?ípad? ve funkci správce t?chto stránek se spole?nost Giusto Faravelli zavazuje k ochran? shromážd?ných osobních údaj? a k tomu, aby tyto byly zpracovány d?v?rným zp?sobem a v souladu s platnými p?edpisy.

Spole?nost Giusto Faravelli nicmén? p?ipomíná, že p?enos údaj? p?es internet (nap?íklad oznámení prost?ednictvím e-mailu) není vždy bezpe?ný, nebo? není možná úplná ochrana proti p?ístupu t?etích osob. 

2. Zpracovávané údaje  

2.1. Shromážd?né údaje z aplikací, dedikovaných pro fungování stránek

Aplikace v?nované fungování stránek uvedených v bod? 1. budou moci shromaž?ovat v pr?b?hu procházení n?které údaje, které nejsou p?ímo spojeny s uživatelem a jejich p?enos je implicitní p?i používání protokol? komunikace internet.
Mezi shromážd?nými údaji budou moci být zahrnuty p?íkladným a nikoli vy?erpávajícím vý?tem IP adresa, názvy domén a typ prohlíže?e po?íta?? používaných pro spojení, adresy URI (Uniform Resource Identifier) požadovaných zdroj?, ?as požadavku a další parametry týkající se opera?ního systému a informa?ního prost?edí používaného uživatelem.
Tyto údaje neumož?ují Giusto Faravelli identifikovat uživatele a jsou tedy považovány za anonymní.
 

2.2. Údaje shromaž?ované prost?ednictvím soubor? Cookie 

?ást t?chto stránek používá Cookie, což jsou textové soubory, které jsou ukládány stránkami na po?íta? uživatel? za ú?elem umožnit stránkám analyzovat zp?soby, kterými uživatelé stránky používají a vym??ovat informace mezi serverem a samotnými uživateli. 
Žádný citlivý údaj není vym?n?n prost?ednictvím cookie. 
Uvnit? soubor? cookie vytvo?ených spole?ností Giusto Faravelli a spole?nostmi, které správce využívá pro ?ízení služeb, nejsou ukládány osobní údaje, které by umožnily dohledat anebo p?ímo rozeznat identitu uživatele. Soubory cookie, které používá spole?nost Giusto Faravelli nep?edstavují riziko pro ochranu osobních údaj? ani pro neporušenost informa?ních systém? používaných uživateli pro p?ístup do komunika?ní sít? Internet ?ili na webové stránky. 


2.3. Údaje shromážd?né pomocí Google Analytics

Spole?nost Giusto Faravelli využívá statistických služeb nazvaných Google Analytics, nabízených spole?ností Google LLC. 
Google Analytics umož?uje sledovat p?ístupy na stránky a správc?m stránek samotných generovat a nahlížet na údaje v agregované anonymní form? za ú?elem pochopit, jak uživatelé stránky používají a pro zpracování statistik. 
Google Analytics vyžaduje pro své fungování p?ítomnost takzvaného kódu sledování na webových stránkách. 
Ú?elem tohoto kódu je ur?it pro dále uvedené ú?ely stránky navštívené uživateli b?hem procházení webových stránek. 
Krom? navštívených stránek mezi shromážd?nými údaji mohou být zahrnuty také p?íkladným a nikoli vy?erpávajícím vý?tem názvy domén a typ prohlíže?e po?íta?? používaných pro spojení, adresy URI (Uniform Resource Identifier) požadovaných zdroj?, ?as požadavku, parametry týkající se Vámi používaného opera?ního systému a informa?ního prost?edí. 
Tyto údaje neumož?ují v žádném p?ípad? odhalit identitu uživatel? pro jejich povahu a zp?sob jejich zpracování a jsou tedy považovány za anonymní. 

2.4. Údaje shromaž?ované z vypln?ní formulá?? p?ihlášek ke služb? Newsletter  a zaslání kontaktního e-mailu

Uživatel dle své svobodné v?le m?že nebo nemusí poskytnout osobní údaje požadované formulá?i k registraci služeb (pro zaslání kontaktního e-mailu, žádostem o informace, p?ihlášení k newsletteru). 
P?edevším dobrovolné, explicitní a volitelné poskytnutí osobních údaj? prost?ednictvím vypln?ní p?íslušných formulá?? ?ili e-mail? na kontaktní adresy uvedené na stránkách, má za následek, že spole?nost Giusto Faravelli získá údaje poskytnuté uživatelem, v?etn? adresy elektronické pošty nutné pro odpov?di na požadavky. 
Za ú?elem p?ihlášení se k Newsletteru jsou vyžadovány a tedy ze strany spole?nosti Giusto Faravelli zpracovávány následující osobní údaje:
- Jméno; 
- P?íjmení; 
- Obchodní firma p?íslušné spole?nosti; 
- Národnost; 
- e-mail; 
- sektory zájmu. 

Všechny výše uvedené údaje jsou vyžadovány pro p?ihlášení k našemu Newsletteru, ale pouze n?které z nich jsou ozna?eny jako povinné a jsou tedy považovány za nutné pro poskytnutí požadované služby: pokud nebudou poskytnuty povinné údaje, požadovaná služby nebude moci být poskytnuta a nebudou moci být využity s tím spojené p?íležitosti. 

2.5. Údaje shromaž?ované pomocí služeb „plugin“

Naše webové stránky využívají služby plugin poskytované aplikacemi a sociálními sít?mi. 
Plug-in Facebook (tla?ítko Líbí se mi)
Strany zahrnují plug-in sociální sít? Facebook, poskytovatel Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Plug-in Facebook je možné rozeznat pomocí loga Facebook nebo tla?ítka „Líbí se mi“ na naší stránce. P?ehled plugin Facebook m?žete nalézt zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Plugin vytvá?í p?ímé spojení mezi prohlíže?em uživatele a serverem Facebook v okamžiku procházení webových stránek spole?nosti Giusto Faravelli. Facebook p?ijímá informace týkající se prohlížení našich stránek s IP adresou uživatele. Pokud uživatel zvolí tla?ítko Facebook „Líbí se mi“ zatímco je p?ipojen ke svému ú?tu Facebook m?že p?ipojit obsah webových stránek na sv?j profil Facebook. To umož?uje Facebooku spojit návšt?vu stránek s ú?tem uživatele. Jako poskytovatel stránek neznáme obsah p?edaných údaj? ani jejich použití ze strany Facebooku. Pro bližší informace konzultujte pou?ení o ochran? osobních údaj? Facebooku na adresehttps://de-de.facebook.com/policy.php. Pokud si nep?ejete, aby Facebook spojil vaši návšt?vu na našich stránkách s vaším Facebookovým ú?tem, žádáme Vás, abyste se odpojil od vašeho Facebookového ú?tu. 

Plug-in Twitter
Naše stránky zahrnují funkce služby Twitter. Tyto informace jsou poskytovány Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Použitím Twitteru a funkce „Re-Tweet“ jsou webové stránky, které uživatel navštíví, spojeny s jeho ú?tem Twitter a zve?ejn?ny dalším uživatel?m. Údaje jsou také p?edávány Twitteru. Ve funkci poskytovatele stránek neznáme obsah p?enášených údaj? nebo jak jsou tyto spole?ností Twitter použity. Pro bližší 
informace konzultujte pou?ení o ochran? osobních údaj? spole?nosti Twitter na adrese https://twitter.com/privacy. Je možné zm?nit nastavení ochrany osobních údaj? Twitter v nastaveních ú?tu na adrese: https://twitter.com/account/settings.


Plug-in Google Maps 
Naše webové stránky používají funkce Google Maps. Poskytovatel je Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. API Google Maps se používá pro vizuální zobrazení geografických informací. Když se používají Google Maps, Google shromaž?uje, zpracovává a používá údaje týkající použití funkcí Map ze strany návšt?vník? webových stránek. Bližší informace o zpracování údaj? ze strany Google jsou k dispozici v pou?ení o ochran? osobních údaj? Google. 

Plug-in Instagram 
Naše stránky zahrnují funkce služby Instagram. Tyto funkce jsou poskytovány spole?ností Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Pokud je uživatel p?ipojen ke svému ú?tu Instagram, m?že p?ipojit obsah našich stránek ke svému profilu Instagram kliknutím na tla?ítko Instagram. To umož?uje Instagramu spojit návšt?vu našich stránek s ú?tem uživatele. Ve funkci poskytovatele t?chto stránek neznáme obsah p?enášených údaj? nebo jak jsou tyto spole?ností Instagram použity. Pro bližší informace konzultujte politiku o ochran? osobních údaj? spole?nosti Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/ 

Plug-in LinkedIn 
Naše webové stránky používají funkce sít? LinkedIn. Poskytovatel služby je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Pokaždé, když navštívíte n?kterou z našich webových stránek, která obsahuje funkce LinkedIn, dojde k p?ipojení k server?m LinkedIn. LinkedIn je informován, že uživatel navštívil naše webové stránky. Pokud zvolíte tla?ítko LinkedIn „Doporu?it“ zatímco jste p?ipojeni k vašemu ú?tu LinkedIn, LinkedIn je schopný spojit návšt?vu na našich webových stránkách s uživatelem a jeho ú?tem. Jako poskytovatel stránek neznáme obsah p?edaných údaj? ani jejich použití ze strany spole?nosti LinkedIn. Pro bližší informace konzultujte pou?ení o ochran? osobních údaj? LinkedIn na adrese: https://www.linkedIn.com/legal/privacy-policy

Plug-in XING
Naše webové stránky používají funkce sít? XING. Poskytovatel je XING AG, Dammtorstraße 29-32 20354 Amburgo, Germania. Pokaždé, když navštívíte n?kterou z našich webových stránek, která obsahuje funkce XING, dojde k p?ipojení k server?m XING. Pokud víme osobní údaje nejsou archivovány. P?edevším nejsou ukládány IP adresy nebo není hodnoceno chování používání. Další informace o ochran? údaj? a tla?ítko Sdílej XING jsou k dispozici v prohlášení o ochran? osobních údaj? XING na adrese: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Plug-in Youtube 
Naše webové stránky používají plug-in ze stránek YouTube Google. Tyto webové stránky jsou spravovány spole?ností YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Pokud navštívíte jednu z našich stránek vybavených plug-in YouTube, dojde k p?ipojení k server?m YouTube. Server Youtube bude informován o tom, které z našich stránek byly navštíveny. Pokud uživatel vstoupí do svého ú?tu YouTube, YouTube bude moci spojit jeho chování b?hem procházení p?ímo s jeho osobním profilem. Uživatel bude moci zabránit spojení údaj? odhlášením ze svého ú?tu YouTube b?hem procházení našich stránek. Další informace o tom, jak zpracovány údaje uživatel? jsou k dispozici v pou?ení o ochran? osobních údaj? YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 


3. Ú?ely a právní základ zpracování


3.1. Ú?el zpracování údaj? shromážd?ných pomocí aplikací stránek, pomocí soubor? a služby nabízené Google Analytics 

Údaje shromážd?né ze stránek jsou používány ke statistickým ú?el?m, pro zajišt?ní plynulosti služby a pro vylepšení webových stránek.
Soubory cookies umož?ují automatizaci n?kterých operací a zbavují uživatele nutnosti provád?t komplexní operace a bývají také zásadní pro správné fungování stránek. 
Údaje shromážd?né z Google Analytics jsou zpracovávány za ú?elem sledovat a p?ezkoumat používání stránek, vypl?ovat reporty o ?innostech stránek, do kterých mohou nahlížet povolaní pracovníci stránek a poskytovat další služby týkající se ?innosti webových stránek a používání Internetu. 
Právním základem zpracování je oprávn?ný zájem správce na správné ?ízení vlastních webových stránek a personalizaci webových stránek pro zlepšení zkušeností uživatele p?i prohlížení webových stránek, s analýzou po?tu uživatel? a konzultovaných oblastí.
Soubory cookie používané webovými stránkami jsou technického typu a typu t?etích stran; webové stránky nepoužívají profilování první ?ásti. 
Webové stránky používají p?edevším technologie jako jsou cookie pro personalizaci obsahu a pro analyzování provozu na stránkách. Informace o používání webových stránek ze strany uživatele jsou sdíleny s našimi partnery, kte?í p?sobí v odv?tví sociálních sítí a statistických údaj?. 
Na t?chto stránkách jsou soubory cookie používané pro: 
• zapamatování preferencí uživatel?, i v souhlasu s použitím soubor? cookie; 
• shromaž?ování informací v anonymní podob? o navštívených stranách a jak se návšt?vník na stránky dostal, za ú?elem zjišt?ní informací užite?ných pro zlepšení organizace a prezentace obsahu stránek (za tímto ú?elem je využita služba „Google Analytics“); 
• nabízení služeb t?etích stran, jako jsou p?íkladným vý?tem:
o Zjednodušené sdílení našich obsah? na vašich sociálních sítích (nap?. tla?ítka „líbí se mi“ a „sdílej“ sociálních sítí) 

o Geografické a silni?ní interaktivní mapy (nap?. Google Maps). 

Služba statistiky nazvaná Google Analytics umož?uje sledovat p?ístupy na stránky a správc?m stránek generovat a nahlížet na údaje v agregované anonymní form? za ú?elem pochopit, jak uživatelé stránky používají a pro zpracování statistik.
Soubory cookie používané stránkami a Google Analytics v každém p?ípad? neumož?ují zjišt?ní identity návšt?vník? a neumož?ují porovnání shromážd?ných informací s jinými již známými. 
Google zaru?uje, že nespojuje IP adresu návšt?vník? stránek s žádným jiným údajem týkajícím se uživatel?, který má p?ípadn? k dispozici, aniž by byl dot?en p?ípad, že by samotní uživatelé použili jiné služby nabízené Google, které p?edpokládají zmín?né spojení a pro které tito p?ijali p?íslušné p?edpisy o ochran? osobních údaj? p?ipravené samotným Google.
V každém p?ípad? zmín?né spojení bylo správcem, který výslovn? stanovil vlastní nastavení uvnit? ú?tu Google Analytics pomocí anonymizace IP adresy a deaktivace povolení týkajících se „Produkt? a služeb Google“, „Benchmarking“, „Technického servisu“ a „Experta ú?tu“, zakázáno. 

3.2. Údaje shromaž?ované pomocí vypln?ní formulá?? p?ihlášek ke služb? Newsletter a zaslání kontaktního e-mailu

V p?ípad? poskytnutí údaj? provedeného p?ímo uživatelem vypln?ním p?íslušných formulá?? obsažených na stránkách (p?ihlášení k newsletter) je zpracování provád?no spole?ností Giusto Faravelli na základ? souhlasu uživatele, informovaného, dobrovolného, vyjád?eného specifickou formovou a zdokumentovaného formou stanovenou zákonem. 
P?edevším osobní údaje poskytnuté uživatelem pro ú?ely p?ihlášení k newsletter jsou zpracovávány pouze na základ? specifického ur?itého souhlasu uživatele výhradn? za ú?elem umožnit správci zaslání newsletter týkajícího se ?innosti, výrobk? nebo služeb nabízeních spole?ností Giusto Faravelli na sd?lenou e-mailovou adresu.
Údaje shromážd?né pomocí zaslání kontaktního e-mailu ze strany uživatele budou zpracovány za ú?elem odpov?d?t a poskytnout uživateli požadované služby. Pro nabízení požadovaných služeb, p?irozen? budou moci být použity, pokud byly poskytnuty uživatelem, také jeho ?ísla telefaxu a telefonu krom? e-mailové adresy. Je tedy zjevné, že pokud by tyto údaje nebyly poskytnuty, nebudou moci být poskytnuty ty služby, které vyžadují použití t?chto údaj?. 

4. Zp?soby a trvání zpracování
4.1 Údaje shromážd?né pomocí aplikací stránek, pomocí soubor? a služby nabízené Google Analytics 
Údaje shromážd?né prost?ednictvím aplikací stránek jsou zpracovávány automatizovanými nástroji, v anonymní agregované podob? k výše uvedeným ú?el?m a budou zpracovány výhradn? po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených cíl?. 
Zpracování údaj? shromážd?ných spole?ností Google LLC je spravováno pomocí informa?ních a vzdálených nástroj? s logikami úzce spojenými s dále uvedenými ú?ely a nicmén? tak, aby byla zaru?ena bezpe?nost a d?v?rnost t?chto údaj?. 
Pro vlastní fungování Google Analytics používá soubory cookie a informace o používání stránek ze strana návšt?vník?, jimi generovaných jsou p?edávány spole?nosti Google a uloženy na jejích serverech ve Spojených státech. 
Ve vztahu k výše popsaným ú?el?m jsou údaje tedy agregovány s jinými shromážd?nými údaji týkajícími se jiných návšt?vník? stránek. Jejich zpracování nijak neumož?uje zjišt?ní nebo ur?ení vaší identity.
V každém p?ípad? Google zaru?uje, že nespojuje IP adresu návšt?vník? stránek s žádným jiným údajem týkajícím se uživatel?, který má p?ípadn? k dispozici, aniž by byl dot?en p?ípad, že by samotní uživatelé použili jiné služby nabízené Google, které p?edpokládají zmín?né spojení a pro které tito p?ijali p?íslušné p?edpisy o ochran? osobních údaj? p?ipravené samotným Google. V každém p?ípad? výše zmín?né spojení a používání zmín?ných služeb je považováno za nesouvisející s údaji týkajícími se používání nebo procházení t?chto stránek, nebo? správce a žádný jeho pracovník nemá p?ístup ani p?ímý ani nep?ímý ke shromážd?ným údaj?m anebo údaj? zpracovávaným spole?ností Google u p?íležitosti návšt?v uživatel? na jiných stránkách. 
V tomto ohledu vyzýváme uživatele, aby se seznámil s Privacy Policy Google Analytics na následujícím odkaze www.google.com/intl/it_it/analytics/learn/privacy.html. 


4.2. Údaje shromaž?ované pomocí vypln?ní formulá?? p?ihlášek ke služb? Newsletter, zaslání kontaktního e-mailu 

Zpracování osobních údaj? sd?lených prost?ednictvím vypln?ní formulá?? pro p?ihlášení k newsletteru a ?ízení odpov?dí na kontaktní e-mail je provád?no pomocí jejich sb?ru, registrace, organizace, uchovávání, konzultování, používání, výmazu a zni?ení pomocí informa?ních nástroj? s logikami úzce spojenými s výše uvedenými ú?ely a nicmén? tak, aby byla zajišt?na bezpe?nost a d?v?rnost t?chto údaj?. 
Pro poskytnutí a ?ízení Newsletteru spole?nost Giusto Faravelli používá službu SendBlaster nabízenou spole?ností eDisplay S.r.l., se sídlem na adrese Milano, Via Palmanova 24. Údaje shromážd?né za tímto ú?elem jsou ukládány na bezpe?né servery SendBlaster, která ej zpracovává na ú?et spole?nosti Giusto Faravelli ve funkci správce, jakož i na serverech spole?nosti Giusto Faravelli. V souladu s politikou ochrany osobních údaj? SendBlaster údaje shromážd?né prost?ednictvím webových stránek spole?nosti Giusto Faravelli nebudou nikdy použity p?ímo spole?ností SendBlaster, ani jí nebudou prodány t?etím osobám. SendBlaster využívá vhodn? autorizovaných pracovník? pro udržování služby a p?i výkonu zmín?né funkce by tito pracovníci mohli mít p?ístup k údaj?m uživatele.
 Poskytnuté údaje pro p?ihlášení k služb? newsletter jsou zpracovávány správcem až do opa?ného oznámení uživatele. V p?ípad? odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údaj? budou údaje okamžit? vymazány ze všech server? a aplikací, ve kterých byly zapsány a archivovány a nebudou dále uschovávány. 

5. Povaha poskytnutí údaj? a d?sledky jejich neposkytnutí 

5.1. Údaje shromážd?né pomocí aplikací stránek, pomocí soubor? a služby nabízené Google Analytics 

Shromaž?ování výše popsaných údaj? na webových stránkách je nutné za ú?elem umožnit uživateli prohlížet stránky. Podle platných p?edpis? tyto stránky nejsou povinny požadovat souhlas pro technické soubory cookie a pro anonymizované Google Analytics, nebo? jsou nutné pro poskytnutí požadovaných služeb. Pro všechny typy soubor? cookie uživatel m?že nicmén? odmítnout poskytnout souhlas jedním nebo více z dále uvedených zp?sob?: 
• Zm?nou konfigurace prohlíže?e používaného pro p?ístup na stránky, které tvo?í tyto webové stránky. (Kde se „prohlíže?em“ rozumí jakýkoli software používaný pro p?ístup na tyto webové stránky.)
 • Zm?nou nastavení v používání služeb t?etích stran. 
P?ipomínáme, že ob? tato ?ešení by mohla zabránit uživateli používat nebo zobrazit ?ásti webových stránek. Následují odkazy na instrukce správy soubor? cookie nejrozší?en?jších prohlíže??: 
• Chrome
• Mozilla Firefox
• Internet Explorer
• Safari
• Safari iOS (mobilní za?ízení)
• Opera
• Xoom (smartphone Android a Motorola) 

Pokud p?íslušný prohlíže? není uveden v seznamu nebo je odkaz do?asn? nedostupný, vyzýváme vás, abyste konzultovali specifickou nápov?du v n?m obsaženou nebo s ním poskytovanou p?íslušným dodavatelem. Následuje seznam odkaz? na správu preferencí nebo na pou?ení ohledn? soubor? cookie pro nejvíce používané služby webových stránek (naši partne?i, jejichž cookie t?etích stran instalujeme): 
• Google Analytics
• Facebook
• Twitter
Naopak není možné odmítnout shromaž?ování jiných údaj? ze strany software Google Analytics. Pokud by uživatel nesouhlasil, zcela nebo z?ásti se svou p?ítomností na webových stránkách, je vyzýván, aby je opustil a okamžit? ukon?il prohlížení. P?ipomínáme, že pro ú?ely procházení webových stránek není vyžadováno poskytnutí osobních údaj? s výjimkou t?ch anonymních výše popsaných, nezbytn? nutných pro výše uvedené ú?ely. 

5.2. Údaje shromaž?ované pomocí vypln?ní formulá?? p?ihlášek pro službu Newsletter, zaslání kontaktního e-mailu 
 
Vypln?ní formulá?? má za následek oznámení spole?nosti Giusto Faravelli dalších osobních údaj? nad rámec anonymních vyžadovaných pro jednoduché procházení. Tyto údaje jsou používány pouze za ú?elem poskytnutí p?ípadn? požadovaných služeb a budou zpracovány podle p?íslušných k tomu ur?ených postup? zpracování uvedených ve specifických sekcích. Poskytnutí údaj? je dobrovolné. Subjekt údaj? tedy m?že neposkytnout žádný údaj nebo odep?ít následn? možnost zpracování již poskytnutých údaj?: v takovém p?ípad? nebude moci p?ijmout služby nabízené správcem. 

6. P?ístup k údaj?m.
P?ímý p?ístup k údaj?m shromážd?ným stránkami je umožn?n výhradn? správci. 
Poskytovatelem hostingových služeb je spole?nost Boken s.r.l., která m?že mít potenciální p?ístup k údaj?m výhradn? z technických d?vod? nutnosti a sp?šnosti, které vyžadují zásah za ú?elem neohrozit funk?nost a bezpe?nost stránek. 
Osobní údaje shromážd?né pomocí Google Analytics jsou p?edávány na servery Google LLC a tam zpracovávány. Google m?že také p?edat tyto informace t?etím osobám, kde to je stanoveno zákonem nebo pokud tyto t?etí osoby zpracovávají zmín?né informace na ú?et spole?nosti Google. P?ipomínáme, že naši správci webových stránek a správce zpracování údaj? nemohou nijak spojit shromážd?né údaje s identitou uživatel?, ani p?ímo, ani nep?ímo. 
Údaje poskytnuté vypln?ním formulá?? obsažených na stránkách jsou p?ístupné zam?stnanc?m a spolupracovník?m správce, v jejich funkci interních pracovník? pov??ených zpracováním anebo externím zpracovatel?m anebo správc?m systému. P?edevším údaje poskytnuté za ú?elem p?ihlášení k newsletteru jsou p?ístupné také spole?nosti SendBlaster, která nabízí správci službu správy newsletter a která spravuje údaje na ú?et správce ve své funkci externího zpracovatele. 

7. Poskytnutí údaj? bez nutnosti výslovného souhlasu (?l. 6 písm. b) a c) GDPR)
Správce bude moci oznámit údaje shromážd?né pro výše uvedené ú?ely soudním orgán?m, jakož i t?m subjekt?m, kterým je oznámení povinné ze zákona pro spln?ní uvedených ú?el?. Zmín?né subjekty zpracovávají údaje v jejich funkci samostatných správc? údaj?. 

8. Rozší?ení údaj?

Údaje uvedené v bod? 1. a shromážd?né za ú?elem dle bodu 2. nebudou rozši?ovány. 

9. P?edání údaj?.
Osobní údaje shromážd?né pomocí stránek jsou uchovávány na serverech nacházejících se v Evropské Unii. V každém p?ípad? se má za to, že správce, pokud by to bylo nutné, bude mít možnost p?esunout servery také mimo EU. V takovém p?ípad? správce zajistí již od tohoto okamžiku, že p?edání údaj? mimo EU bude provedeno v souladu s ustanoveními použitelných zákon? po uzav?ení standardních smluvních ujednání stanovených Evropskou Komisí. Osobní údaje shromážd?né prost?ednictvím Google Analytics jsou p?edávány na servery Google LLC a tam zpracovávány. 


10. Práva subjektu údaj?
Ve vztahu k ú?el?m zpracování je uživateli p?iznán výkon práv stanovených ?lánkem 15 a následujícími GDPR a p?edevším právo: 
• p?ístupu, ?ili získat potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou ?i nejsou zpracovávány, znát jejich p?vod, jakož i logiku a ú?ely, kterých je zpracování založeno, p?íjemce nebo kategorie p?íjemc?, kterým mohou být údaje oznámeny, ur?ení období uchovávání, pokud je možné jej definovat; 
• opravy nep?esných údaj?;
• výmazu (tzv. právo být zapomenut) v p?ípad?, že údaje již nejsou pot?ebné pro ú?ely, pro které byly shromážd?ny, ?ili v p?ípad?, kdy subjekt údaj? odvolal souhlas se zpracováním (tam, kde zmín?ný souhlas je stanoven jako dobrovolný ?ili neexistuje jiný právní základ zpracování); 
• omezení, právo, aby správce omezil p?ístup k osobním údaj?m ze strany všech subjekt?, které mají služební pom?r nebo pracovní pom?r se správcem; 
• p?enositelnost, právo obdržet ve strukturovaném obecn? používaném formátu ?itelném automatickým za?ízením osobní údaje, které se týkají subjektu údaj?, s možností p?enést je k jinému správci. Toto právo se nepoužije na neautomatizované zpracování (nap?íklad archivy nebo papírové registry). Dále jsou p?edm?tem p?enositelnosti pouze údaje zpracovávané se souhlasem subjektu údaj? pouze pokud byly poskytnuty samotným subjektem údaj?; 
• vznést námitku, tj. právo vznést námitku proti zpracování z d?vod? spojených se zvláštní situací subjektu údaj?;
• stížnost u inspektora pro ochranu osobních údaj?.

Dále v souladu s ?lánkem 7, odstavec 3 GDPR je p?iznáno právo odvolat souhlas v jakémkoli okamžiku. Odvolání souhlasu nemá vliv na oprávn?nost zpracování založeném na souhlasu p?ed odvoláním.

11. Zp?sob výkonu práv
Uživatel bude moci v jakémkoli okamžiku provád?t výkon svých práv, dle p?edcházejícího bodu, zasláním:
- doporu?eného dopisu s doru?enkou na adresu Giusto Faravelli S.p.A Società con Socio Unico, Via Medardo Rosso 8, 20159 Milano
- e-mailu na adresu privacy@faravelli.it 

11. Správce, zpracovatelé, pov??enci
Správcem údaj? je spole?nost Giusto Faravelli S.p.A , spole?nost s jediným spole?níkem, se sídlem na adrese Milano, Via Medardo Rosso 8. 
Aktualizovaný seznam zpracovatel? a osob pov??ených zpracováním je uchováván v sídle správce. 

 Chcete být včas informován o novinkách?
Zažádejte o jejich zasílánízažádáním o naše novinky souhlasíte s naší politiou ochrany dat